Intrastat – mis, kes ja millal?

Mis on Intrastat aruanne?
INTRASTAT (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem. Praegune INTRASTAT-i süsteem sai alguse 1993. aastal, kui koos ühisturu loomisega kaotati kaupade tollikontroll EL-i liikmesriikide vahel. Seoses tolliinfo puudumisega kadus võimalus tollikontrolli andmete põhjal väliskaubandusstatistikat koostada ja seetõttu võeti kasutusele spetsiaalne ettevõtetelt andmete kogumise süsteem INTRASTAT. Iga kord, kui kaup liigub ühest liikmesriigist teise, tuleb eksportijal ja importijal lisada sissekanne INTRASTAT-i deklaratsiooni ja saata see aruandeperioodi lõpus oma riigi statistikaametile.

Kes ja millal peavad seda esitama?
Intrastati aruannet peavad esitama kõik käibemaksukohustuslikud ettevõtted, kes on ületanud aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve.
Siit saate vaadata enda ettevõtte kohta, milliseid aruandeid ja mis tähtajaks peate esitama:
http://www.stat.ee/andmete-esitamise-kohustus

Mis juhtub kui aruannet ei esitata?
Kui ei ole võimalik esitada aruannet  tähtajaks, tuleb kindlasti Statistikaametit informeerida ja küsida ajapikendust. Aruande esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral on võimalikud sanktsioonid ja sunniraha kohaldamine.
Aruanne tuleb esitada ka siis, kui aruandekuul ei toimunud tehinguid (nn. nullaruanne)
Kui kõik arved ei ole laekunud tähtajaks, siis tuleb esitada olemasolevad andmed ja hiljem saata parandused ja täiendused.